Radlická radiála - dopravní katastrofa Prahy 5?

Ve středu 29. listopadu 2017 chystá pražský IPR prezentaci Radlické radiály. Jak se zdá, zazní jen samá pozitiva. Realita mamutí stavby se ale mnoha spolkům i odborníkům jeví právě opačně!

Druhá Ječná/Žitná?Radlická radiála je další obří dopravní stavbou, kterou hlavní město zdědilo z dřívějška. Mnoho Pražanů i přespolních, kteří se denně pohybují autem, věří slibům magistrátu a na něj napojených insitutcí - po dokončení Radlické radiály prý dojde k zlepšení průjezdnosti města. Občané z Prahy 5, především z okolí ulice Radlické, pak doufají, že svedení aut do tunelů konečně přinese zklidnění v jejich ulicích.

Mnoho dopravních odborníků, urbanistů a ekologů i podstatná část členů ZaPět však tvrdí, že radiála patří překonané minulosti a městské části i celému hlavnímu městu přinese hlavně změny k horšímu. Radiála prý dovede přímo do centra Smíchova další tisíce aut denně - přidá se tak ke komunikacím jako jsou Strakonická, která funguje jako trychtýř stahující auta do města už od Příbrami. Při pohledu na plány vystupuje vyústění tunelů na tepnu Dobříšská/Radlická, která veda do samotného centra Smíchova - na tzv. malý okruh, denně přeplněný auty. Doprava si tak začne během špičky (či nedej bože při zavření tunelu) klestit alternativní trasy úzkými ulicemi historických čtvrtí Prahy 5 (Klikatá, Slivenecká, Kutvirtova, Na Pomezí atd.). Zejména dopravní obsluha, která již nyní příliš nedbá zákazů vjezdu, nebo pro ni toto omezení neplatí, bude více projíždět například chráněnou přírodou (Prokopské a Dalejské údolí, Vidoule). To mimo jiné dále zhorší parkování v naší městské části (pokud je to ještě vůbec možné). Dopravní projekt radiály však nebude jen líbivým (i když předraženým) tunelem schovaným pod zemí. Pokud pomineme její západní konec, tak bude komunikace ústit na levém břehu Vltavy, kde bude muset navázat na obrovský betonový propletenec Chuchelské radiály, Barrandovské spojky a Barrandovského mostu. Přitom je již dnes jasné, že nový nápor více než 40 tisíc aut denně tato normalizační stavba neunese. Rozsáhlé území nikoho s víceúrovňovými přivaděči, které devastuje život Pražanů daleko po i proti toku Vltavy jakož i na svazích Zlíchova, v Braníku a Podolí, tak bude muset být reorganiziváno a asi také rozšířeno. Zmíněné zahuštění dopravy přímo ovlivní také již zmíněný nechvalně proslulý "smíchovský malý okruh" známý dnes také jako "malá magistrála", protože jeho okolí obývají jen auta, herny a tovární budovy "vonícího" pivovaru. Není se co divit, když ulici lze těžko přejít a emisní situace je tu již dnes katastrofální -  každoročně je naměřen na metropoli rekordní počet dnů, kdy jsou zásadně překračovány limity zdraví škodlivých látek včetně těch karcinogenních. Podle oficiální studie Ministerstva živ. prostředí právě zde doprava působí jako "velmi významný zdroj imisního zatížení PM10, NO2, benzo(a)pyrenem". Oficiální webové stránky Radlické radiály dokonce přiznávají, že škodlivé emise se po jejím dostavění v oblasti Radlic a Jinonic zásadně zhorší! Pavel Peterka věnující se dlouhodobě dopravním problémům Prahy 5 v analýze na stránkách spolku Cibulka uvádí: "Podle simulací škodlivých imisí Radlická radiála zhorší životní prostředí v okolí. Kompenzací bude 400 stromů. (...)  Radlická radiála má zklidnit obytné zóny, tam mají lidé v klidu žít, říká radní Petr Dolínek. To říkali i o tunelech Mrázovka a Blanka, ale po jejich otevření se zácpy a imise zásadně zhoršily." (viz vizualizace Radlické radiály vlevo, zdroj: web Radlická radiála) To například znamená drastický nárůst pevných prachových částic u Jinonické Tyršovy školy, kterou brzy čeká rozšíření. Zdánlivým řešením je i tu tunelový záklop, jenže někde předražený tunel končit musí. Navíc i vyspělé tunelovací praktiky použité při stavbě radiály nedají zplodinám zázračně zmizet - budou vypouštěny z komínu na Dívčích Hradech. Další zásadní komplikací pro dopravu v celé oblasti jsou dvě chystané rezidenční čtvrti - Smíchov city a Zlatý lihovar. Jen v druhém jmenovaném projektu se chystá více než 450 parkovacích stání v podzemních garážích. Další stovky míst se plánují po přestavbě Smíchovského nádraží v etážovém parkování u přetížené křižovatky Radlická-Dobříšská. Zmíněné plány indukují další stovky až tisíce aut k těm, které radiála do města tunelem přivede. S touto skutečností si však developeři hlavy nelámou - na vizualizacích vypadají vnitřnosti komplexů se stromořadími líbivě a mediální masáž, že ve městě je bytů nedostatek a nové se nestaví, jistě bohaté či zoufalé kupce zvenku přiláká.

Na závažná fakta týkající se Radlické radiály upozornil nedávno také spolek Auto*Mat. Ten zveřejnil analýzu stavby, která vychází ze zkušeností se zprovozněním tunelu Blanka. Její autor, Marek Bělor, provedl citlivý rozbor nejen Radlické, ale celého dopravního kontextu hlavního města a pronikavě rozkrývá také ideologie ležící za betonářskou lobby a propagandou, která "prodává" obří dopravní stavby rezidentům a řidičům vůbec. Podle Bělora je evidentní, že radiála bude mít v konečném důsledku negativní vliv nejen na zmiňovaný malý smíchovský okruh, ale i na celý Smíchov a v důsledku i na Nové Město. Bohužel až tam sahají zaprášené komunikace, které tak navíc fragmentarizují původně spojitý sídelní organismus. U Lihovaru autor dokonce prognózuje nárůst na 185 tisíc vozů denně. To potvrzuje strach místních spolků, že stavba již dnes přeplněným tepnám nijak neulehčí (ul. K Barrandovu, Barrandovský most, Strakonická, Jižní spojka, Jiráskův most aj.), ale situaci zhorší a doprava se dále vlije do improvizovaných objezdních tras. V neposlední řadě radiála, která vede (téměř) přímkou až do centra, podobně jako již komunikace Strakonická, znevýhodní MHD, jejíž trasu stejně jako ul. Radlická kopíruje. Lidé rozhodující se mezi "sockou" a autem budou volit zdánlivě pohodlnější osobní automobil. Ač budou většinou stát v zácpách, přeci budou každé ráno doufat, že rovným tunelem dojedou až do práce. Více aut v centru pak znamená větší tlak na stavbu podezmních garáží, což opět indukuje více aut a tak se podle autora analýzy dostáváme do kruhu.Pražský Semmering je nyní modernizovaný V důsledku praktické neexistence záchtných parkovišť P+R mimo centrum tak bude Radlická radiála fungovat stejně jako Strakonická, tedy jako trychtýř kanalizující auta přímo do centra Prahy 5. Přitom humanizace komunikací, kterým by měla radiála ulehčit, se neplánuje a doprava se tak nerušeně rozlije jako voda...

Vyspělá města západní Evropy osobní dopravu úspěšně regulují a cestující přesouvají na zelené ulice, na kola či do příměstských vlaků a MHD. Praha oproti tomu i ve 21. století buduje ve městě komunikace dálničního typu. A dokonce pro ně razí hyper-předražené tunely! Logická a pragmatická, ekonomická i ekologická otázka proto zní: Opravdu chceme a potřebujeme Radlickou radiálu? Neuleví Jinonicím a dalším částem města spíše alespoň nějaká regulace aut a propracované budování ekologické a sociálně přívětivé MHD spolu s příměstskými spoji, jejichž síť je v Praze historicky skvěle vybudovaná (např. na Praze 5 obě tratě Prokopákem, nyní modernizované vč. výhyben)? Pokud necháme magistrát a městské části podobné otázky rozhodovat za nás, pak se nesmíme divit, že budou naše domovy a zdraví naše i našich dětí dále chátrat.

Pokud se chcete dozvědět, co se chystá a chcete ovlivnit podobu svého domova na mnoho desítek let dopředu, zúčastněte se prezentace Radlické radiály ve středu 29. listopadu 2017 v Centru architektury a městského plánování IPR, Vyšehradská 51, Praha 2. Více o akci: http://www.radlickaradiala.info/prezentace-v-camp-29-11-2017/

Autor: ZaPět

ZPĚT NA PŘEHLED ČLÁNKŮ