Vyberte stránku

(Praha 17.9.2013 – Tisková zpráva platformy ZaPět)

Platforma ZaPět složená z o.s. Prahy 5 zásadně nesouhlasí s nepravdivým tiskovým vyjádřením starosty Prahy 5, ing. Miroslava Zeleného (Uzdravme naši politiku) uveřejněným na webu této městské části, ve kterém se nevybíravě vymezuje vůči této platformě a demonstraci, kterou uspořádala před zasedáním ZMČ Praha 5 dne 12. 9. 2013. V pěti bodech ze šesti tohoto tiskového prohlášení pan starosta neuvádí přesné informace, někde se jedná přímo o lež a křivé nařčení. Touto zprávou tak uvádí veřejnost a media v omyl, což považujeme za zcela nepřijatelné jednání od činitele, který by měl zastupovat zájmy obce a jejích obyvatel.

Dne 12. 9. uspořádala platforma ZaPět demonstraci před radnicí Prahy 5 a chvíli před začátkem zasedání ZMČ Prahy 5. Touto demonstrací a následným výstupem svých představitelů na jednání Zastupitelstva chtěla platforma důrazně upozornit, že pan starosta a vedení MČ Praha 5 neplní dostatečně svoji úlohu ve věci územního plánování a vznikajícího Metropolitního plánu hlavního města Prahy a jednotlivá občanská sdružení jsou tak nucena tuto úlohu plnit sama. Platforma ZaPět kritizuje alibismus, nečinnost a laxnost vedení smíchovské radnice, netransparentnost a minimální informovanost občanů, nemožnost se zapojit do rozhodovacích procesů územního plánování. Neexistuje žádná koncepce územního plánování, vše se řeší ad hoc. Regulační plán a urbanistická studie jsou pro vedení Prahy 5 neznámými pojmy. Developeři si tak vesele staví dál na zcela nevhodných místech, v zcela nevhodné míře. Platforma ZaPět nevystupuje proti zástavbě jako takové, uvědomujeme si, že město je živý organizmus, který se vyvíjí a roste. Nicméně požadujeme vznik jasných pravidel a plánu v jaké míře a kde se může stavět.

Reakcí pana starosty na požadavky a výstupy platformy ZaPět však nebyla snaha o dialog, naopak svoji TZ vydanou několik minut po demonstraci přímo zaútočil a nepravdivě osočil platformu ZaPět, čímž jasně dokázal nakolik vážně myslí dialog s lokálními občanskými sdruženími. Jeho příchod na demonstraci a diskuse s jejími účastníky tak měla za cíl vytvořit kladné PR radnice a vyvolat klamné zdání snahy o diskusi.

Platforma ZaPět zásadně nesouhlasí s tiskovým prohlášením starosty Prahy 5 v následných bodech:

1. Jediná spolupráce radnice Prahy 5 s občanskými iniciativami se omezuje na séparé schůzky pana starosty s jejími zástupci, které sám označuje za „setkání u kafe“. Výsledky těchto schůzek však v drtivé většině nepřináší žádné řešení a pan starosta opakuje svoji mantru o kostlivcích ve skříních a o své úloze pošťáka ve věci územního plánování, které nemůže z pozice politika obecní samosprávy ovlivňovat, s čímž však nesouhlasíme. Jeho dialog s občanskými iniciativami se tak jeví jako čirý alibismus. Chápeme obavy pana starosty, že ucelený postup více jak desíti občanských sdružení tak narušuje tuto jeho politiku, bortí tak jeho strategii ctící pravidlo rozděl a panuj.

2. Za nehoráznou lež považujeme osočení platformy ZaPět, že se jedná o politickou iniciativu SZ, která tímto sleduje své stranické cíle a využívá ZaPět jako nástroj předvolebního boje. Platforma ZaPět vznikla v době, kdy o předčasných volbách nemohl nikdo ani tušit či spekulovat. Součástí platformy je v současné době 14 občanských sdružení většinou spojených s konkrétní lokalitou Prahy 5, za jejíž záchranu a zachování bojuje. Platformu tak tvoří více samostatných subjektů, které mají svoji samostatnou právní subjektivitu a rozhodují se samy za sebe. Platforma nemá žádnou právní subjektivitu a je pouhou spojnicí a nástrojem pro lokální sdružení, která se snaží spojenými silami dosáhnout rozumného a regulovaného územního rozvoje Prahy 5, protože vedení této městské části tak nečiní. V rámci ZaPět působí v současné době 4 členové SZ. Z těchto čtyř členů jsou tři účastni v tomto projektu jako členové participujících občanských sdružení a nikoliv jako členové SZ. Pouze pan Lukáš Budín, předseda Zelených v Praze 5, není členem žádného z těchto sdružení a považujeme tak za zcela nepodložené a manipulativní tvrzení, že pouze z tohoto důvodu musí být platforma ZaPět nástrojem SZ. Jednání pana starosty považujeme tedy za čistě účelové, za snahu odvést pozornost od skutečných problémů, na které upozorňujeme, na snahu cíleně dehonestovat naši platformu. Lživost tohoto nařčení pak můžeme doložit i tím, že v platformě ZaPět jsou i členové KDU-ČSL a stranické sympatie jsou uvnitř ZaPět rozhodně pestře rozložené.

3. Zcela odmítáme nařčení, že naše demonstrace byla teatrální akcí. Toto označení považujeme za absolutně urážlivé a pošlapávající zásady demokracie. Demonstrace je legálním a demokratickým vyjádřením názoru, je součástí demokratického zřízení. Krom toho ZaPět bojuje a intervenuje na mnoha úrovních – např. jak na jednotlivých úřadech, tak ve volených orgánech krajské a obecní samosprávy. Pan starosta se mýlí, pokud se domnívá, že vše se musí řešit v klidu u kafe, na oficiálních zasedáních samosprávných orgánů, kde má samozřejmě svoji majoritu jistou a možnost vystupovat a vyjadřovat se, na rozdíl od přítomných občanů, téměř neomezenou.

4. Není pravdou ani tvrzení, že pan starosta od platformy ZaPět neobdržel žádný konkrétní požadavek. Za poslední měsíc mu byly od platformy ZaPět doručeny dvě otevřené výzvy, a to jak emailem, tak přes podatelnu. Upozorňovali jsme ho na nečinnost Prahy 5 v procesu tvorby nového územního plánu, ignorování výzev Hlavního města, aby se Praha 5 do tohoto procesu zapojila. Zároveň jsme žádali o stažení konkrétních návrhů změn územního plánu podaných MČ Praha 5.

JUDr. Tomáš Homola se stavěl pro zástavbu parku Vidoule

5. Pan starosta rovněž nemluví pravdu, když tvrdí, že za jeho působení na radnici nebyl schválen žádný „megadeveloperský“ projekt. Stačí výčet některých rozhodnutí MČ Praha 5 a HMP, která usvědčí pana starostu z nepravdy a matení veřejnosti a médií:

– 22. 11. 2012 Komise územního rozvoje Prahy 5 (předseda: JUDr. Tomáš Homola) schválila bez výhrad návrh zadání změny územního plánu, umožňující obytnou zástavbu celého vrcholu Vidoule (viz zápis na webu Prahy 5 a níže pod článkem)

– 29. 11. 2012 Rada MČ Praha 5 (starosta Ing. M. Zelený) schválila zadání změny územního plánu na zástavbu vrcholu Vidoule. Sice s výhradou, ale z procesního pohledu platí jen ANO/NE a Rada řekla ANO. (viz zápis na webu Prahy 5)

– 14. 3. 2013 Na nátlak veřejnosti Zastupitelstvo Prahy 5 řeklo jednoznačné NE zástavbě Vidoule. Ale pozdě, rozhodnutí Rady se už nedalo změnit.

– 16. 7. a 10. 9. 2013 Komise Rady hl. m. Prahy pro územní plán i Hudečkova Rada samotná řekla NE všem pěti návrhům změn v parku Košíře Motol (nebyl tam přítomen žádný zástupce MČ Prahy 5), proti kterým ZaPět otevřeně vystupovala. Tedy rozhodně se nejedná o zásluhu Prahy 5, její snahu rozkrývat nestandardní kroky

– 5. 9. 2013 Výbor územního rozvoje zastupitelstva hl. m. Prahy však tak jednoznačná stanoviska nedal. Z jakého důvodu? Na výboru totiž byl i JUDr. Tomáš Homola, který zastupoval MČ Praha 5. Pan Homola prosazoval zejména zástavbu Vidoule (nyní alespoň západní části) a rozšíření golfového hřiště v parku Košíře-Motol. (zápis z jednání VÚR HMP na webu HMP)

Obrázek oblasti vrcholu Vidoule, které se týká návrh změn územního plánu. Jde o 322481 m2, téměř celý vrchol.

 

Posledním důkazem, nakolik myslí pan starosta a vedení Prahy 5 svá slova o potírání nepravostí v územním rozvoji a zamezení rejdům developerů je reinstalace ing. arch. Evy Čechové MBA na pozici vedoucí Oddělení územního rozhodování. Paní Čechová byla neslavně známá jako vedoucí Odboru územního rozvoje z doby Milana Jančíka, kdy schvalovala a dávala zelenou mnoha podezřelým developerským projektům, o kterých dnes současný starosta mluví jako reliktech a kostlivcích ve skříni z předešlého funkčního období. Je zde proto namístě obava občanských sdružení, z nichž mnohá mají s paní Čechovou neblahé zkušenosti, že její znovu uvedení do funkce je cíleným tahem k prosazení dalších nevhodných projektů a k finalizaci těch současných. Prohlášení pana starosty je tedy z velké části nepravdivé až lživé a jeho slovu a slibům tedy těžko můžeme důvěřovat. Je to pro nás pouze potvrzení, že činnost platformy ZaPět, tedy spojených sil lokálních sdružení, má smysl a její aktivity jsou zapotřebí.

Za platformu ZaPět:

OS Prokopovo // OS Občané pro Prahu 5 // OS Měchurka // OS Praha 5 Radlice // OS Jinonice – Vidoule // OS Cibulka // OS Přátelé Malvazinek // OS Ekologická a humanitární služba občanů Na Farkáně // OS Zdravá pětka // OS Přátelé Buďánek

 


Členové Komise územního rozvoje k 22. 11. 2012

Členové Komise územního rozvoje  Seznam členů (přítomní schůze jsou zvýraznění): JUDr. T. Homola, předseda; Bc. P. Kroha, místopředseda; Bc. M. Mrštík, místopředseda; Šesták; Ing. J. Vitha; Ing. R. Kopáček; Ing. M. Pavel; Judr. N. Kratochvílová; JUDr. P. Lachnit; Mgr. R. Havlinová

Členové s hlasem poradním: Ing.arch. J. Kasl, Ing.arch. Z. Hamanová

(Stav k 22.11.2012, kdy bylo doporučeno Radě pustit do dalšího jednání změnu východní i západní části Vidoule na obytnou zástavbu. Rada MČ takřka vzápětí souhlasila – vymínila si jen možnost v budoucnu nesouhlasit se změnou ve východní části – a podle tehdejšího primátora Hudečka to fakticky znamenalo souhlas smíchovské radnice se zástavbou.)

 

Text usnesení KÚR o Vidouli (Z 2765) a Golfovém křišti Motol (Z 2760)

Městská část Praha 5; 17.zasedání Komise územního rozvoje městské části Praha 5 konané dne 22.11.2012 jako řádné; číslo usnesení 17/10/2012

10. bod programu

Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

Návrh zadání CVZ IV

Zásadní připomínky MČ Praha 5 k návrhu zadání změn ÚPn CVZ IV

Komise územního rozvoje městské části Praha 5

  1. Doporučuje RMČ
  2. souhlasit se zadáním změn CVZ IV č.

Z 2760/00 (Golfové křiště Motol)

Z 2761/00 (Radlice-areál oddechu Na Rovinách)

Z 2763/00 (Motol-sport)

Z 2765/00 (Jinonice-obytná zástavba)

Z 2766/00 (Smíchov, Kováků-polyfunkční využití)

Z 2767/00 (Hlubočepy-polyfunkční využití)

Z 2768/00 (Smíchov-Drtinova)

Z 2771/00 (Smíchov-přístav Smíchov)

z 2773/00 (Komunikace Na Pomezí))

tuto připomínku považuje MČ Praha 5 za zásadní

  1. požadovat úpravu roszahu zadání změny č. Z 2762/00 (Rozšíření ploch pro rekreaci – Motol) dle přiloženého zákresu

tuto připomínku považuje MČ Praha 5 za zásadní

  1. požadovat úpravu rozsahu zadání změny č. Z 2772/00 (Smíchov – východ) dle přiloženého zákresu popřípadě změnu č. Z

2772/00 (po úpravě) sloučit se změnou Z 2771/00

tuto připomínku považuje MČ Praha 5 za zásadní

  1. souhlasit se zásadními připomínkami k zadáním změny č.

Z 2832/00 – změna textové části ÚPn (přílohy č.1 OOP č. 6/2009), tzn. nesouhlas se zněním směrné části ÚPn

tuto připomínku považuje MČ Praha 5 za zásadní

  1. Ukládá
  2. Homolovi Tomáši JUDr., zastupiteli MČ P5

1.1. zajistit předání stanoviska Radě MČ Praha 5

Termín plnění: 26.11.2012

Hlasování 6/0/0 schváleno

přítomni: členové JUDr. T. Homola, Bc. M. Mrštík, JUDr. P. Lachnit, Ing. R. Kopáček, M. Šesták, Mgr. R. Havlinová, Ing. M.

Pavel členové s hlasem poradním: Ing. arch. Z. Hamanová, Ing. arch. I. Hnízdil, Dr. Ing. M. Urban

hosté: Mgr. P. Malischev, Ing. K. Ullmannová, J. Páleníček

omluveni: Bc. P. Kroha, Ing. J. Vitha, JUDr. N. Kratochvílová, Ing. arch. J. Kasl